Świadczymy następujący zakres usług :

  1. analiza stanu prawnego umowy między Klientem a dotychczasowym wykonawcą,
  2. weryfikacja stanu faktycznego, dokumentacji projektowej i ich zgodności z umową,
  3. analiza wykonanych usług w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego,
  4. przygotowanie opinii na podstawie oględzin i poczynionych ustaleń,
  5. sporządzenie kosztorysu doprowadzenia instalacji do stanu zgodnego ze sztuką budowlaną i/lub umową/oczekiwaniem Klienta,
  6. wezwanie dotychczasowego wykonawcy do usunięcia usterek,
  7. pełna obsługa prawna, której nadrzędnym celem jest dążenie do polubownego rozwiązania problemów między Klientem a wykonawcą, a w przypadku, gdyby negocjacje nie  przyniosły oczekiwanego rezultatu, reprezentacja Klienta i jego interesów w procesie przed sądem powszechnym,
  8. w przypadku nie wykonania przez dotychczasowego wykonawcę poprawek, oferujemy wykonanie usługi w ramach wykonania zastępczego

Kontakt : biuro@psipc.pl